Politika kakovosti

  

 

POLITIKA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM

 

 

Politika vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, v funkciji izpolnjevanja ciljev, je sestavni in nedeljiv del poslovne politike in vizije družbe, ki temelji na sistematičnem razvoju kakovosti, nenehnem izboljševanju njegove učinkovitosti, stalni skrbi za zadovoljstvo odjemalcev ter prijaznem odnosu do okolja:

 

 

·      organiziranost družbe mora biti primerna zastavljenim ciljem kakovosti in

      ravnanju z okoljem,

 

·      kakovost izdelkov je naša strateška usmeritev. Izdelki morajo zadovoljiti vse

      želje odjemalcev in biti v skladu s tehničnimi zahtevami, saj je naša dobra

      referenca pogoj za  dober ugled družbe in varovanje okolja,

 

·       nenehno izboljševanje sistemov SVK in SRO, delovnih pogojev ter tehnološke

      opremljenosti delovnih mest je osnova za vzpodbujanje kvalitetnejšega dela

      in doseganja zadovoljstva vseh zaposlenih,

 

·      odnosi z dobavitelji in kupci temeljijo na medsebojnem spoštovanju, zaupanju

      ter skupnih interesih in prijateljstvu,

 

·       učinkovito poslovanje družbe in doseganje kakovosti z optimalnimi stroški, je

      osnova za uspešno vodenje kakovosti in zagotavljanje potrebnih virov za 

      delovanje SRO,

 

·       skrbimo za nenehno izobraževanje vseh zaposlenih v družbi, kar je osnova  

      za doseganje kakovosti in pravilen odnos do okolja,

 

·       v naše proizvode vedno vgrajujemo najkvalitetnejše ter okolju prijazne

      materiale in opremo ter upoštevamo vse predpisane standarde,

 

·       sistematično in pravočasno preverjamo realizacijo zadanih ciljev kakovosti in

      ravnanja z okoljem , ter takoj odpravljamo odstopanja,

 

·       zastavljeni sistem vodenja kakovosti mora biti sodoben, dokumentiran,     

      dostopen in razumljiv vsem zaposlenim in širši javnosti.

 

 

 

 

        Maribor, dne 06.02.2017                                             Direktor, Tomaž RIEDL